Missie en Visie van Het Bruisnest

Visie van Het Bruisnest

Het Bruisnest is een ontwikkelingsplaats waar mensen hun kwaliteiten kunnen inzetten om zo weer te groeien naar een plek in de maatschappij.
Het Bruisnest is voor iedereen die wil meedoen en meetellen in de samenleving.

Het streven van Het Bruisnest is:

“Minder Hulpvraag, Meer Innovatie, Meer Samenleving”

Ruimte voor eigen kracht
De visie die Het Bruisnest voor ogen heeft, draait om meedoen en meetellen in de samenleving, positieve sociale ervaringen opdoen en het inzetten van de eigen kwaliteiten en talenten. Door vanuit het sociaal isolement laagdrempelig in verbinding met de maatschappij te kunnen komen worden de kansen op re-integratie vergroot.

De uitgangspunten zijn gelijkwaardigheid, onderling respect en wederkerigheid.

Door dit koesterend concept is binnen Het Bruisnest vooral zo uniek om onbevooroordeeld op basis van de kwaliteiten en het vermogen van de vrijwilliger de samenwerking te willen doen slagen. Juist die verborgen kwaliteiten en het weer laten ontwaken van ieders vermogen maken elk traject interessant.

Vrijwilligers willen hun kennis delen, durven hun ideeën kenbaar te maken en spontaan komen ook de initiatieven los.

Bij Het Bruisnest de drempel over stappen, heeft voor mij in elk geval betekend: “Zo, ik ben weer een beetje thuis!” Ik dacht dat ál die stickers die in mijn leven al op mijn voorhoofd zijn geplakt er wel bleven zitten, zichtbaar en onbeschermd voor commentaar. Gewenning duurde wel een poosje, ik heb doorgezet en…. eindelijk lieten de plaklagen los! Het Bruisnest bleef vertrouwen hebben en naar de juiste weg voor contact met mij zoeken.

Hoe doen we dit in de praktijk?

In de praktijk blijkt dat de eigen kracht van de vrijwilligers bevorderd wordt. Sleutel is dat vrijwilligers meer verantwoordelijkheden krijgen en worden uitgedaagd om hun ervaring, kennis en kracht te gebruiken. Ze voelen zich mede-eigenaar van de processen en werkzaamheden waar ze aan deelnemen en zijn er trots op. De essentie zit in het vrijmaken van kennis, ervaring en motivatie die de vrijwilligers al in zich hebben, maar die vaak ernstig verwaarloosd zijn en tot dan niet of nauwelijks gebruikt worden. Diagnoses zijn voor ons niet belangrijk en zien jou vooral als mens waarin wij meekijken in wat er nodig is om het doel te bereiken. We zetten een herstelproces in door werk en cursussen aan te bieden binnen “Het Bruisnest”. Ieder kan groeien in eigen tempo.

“Zelfredzaamheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nu daar steeds meer de focus op komt vanuit de Wmo vinden wij het belangrijk dat er ook aandacht blijft voor de kwetsbare positie waarin mensen zich kunnen bevinden, zonder voorbij te gaan aan de eigen kracht. Bij Het Bruisnest krijgen mensen weer de ruimte om hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Door het opdoen van positieve ervaringen en het inzetten van die eigen kracht groeit het zelfvertrouwen en ontstaan er weer kansen om volwaardig mee te doen in de samenleving. Hierbij mogen we het belang van betekenisvolle relaties tussen mensen niet onderschatten: ontmoeting en het versterken van sociale netwerken behoren dan ook tot onze doelen. Wij willen streven naar sociale inclusie en sociale cohesie voor een samenleving waar iedereen zijn positie in mag nemen en zijn stem kan laten horen.”

Richten op de ‘gezonde kant’

We richten ons op de ‘gezonde kant’ van het werk en stimuleren mensen om op een positieve manier in het leven te staan. Uiteraard beseffen we ons dat veel van onze vrijwilligers wel degelijk te maken hebben met kwetsbare omstandigheden, die hen kunnen belemmeren in het vorm geven van hun leven op de manier waarop zij dat zouden willen. We gaan niet voorbij aan deze kwetsbaarheden, maar de focus leggen we wel steeds weer op de ‘gezonde kant’ van het vrijwilligerswerk en door te kijken naar welke kansen en mogelijkheden er wel zijn. We merken in de praktijk ook vaak dat mensen in eerste instantie terughoudend zijn maar naarmate zij verantwoordlijkheden krijgen en positieve ervaringen opdoen, hun zelfvertrouwen ook groeit en daarmee hun eigen kracht.

Binnen Het Bruisnest werken wij herstel-gericht

 • Gericht op sociale ontmoetingen:

  Wij ondersteunen ook bij het aangaan van het contact met anderen, veelal door te starten met laagdrempelige activiteiten of door het doen van vrijwilligerswerk in één van de werkgebieden van Het Bruisnest. Door ook praktisch bezig te zijn, en van en met elkaar te leren, ontstaat er vaak al een mooi contact tussen mensen. Zij doen positieve ervaringen op en hun zelfvertrouwen begint weer te groeien.
  Laagdrempelige activiteiten zijn vaak activiteiten die aangeboden worden. Denk hierbij aan de inloop, de loopgroep, feestavonden, creatief, spelletjesmiddagen, internetcafé, individuele computerles en digitale Nederlandse les.
  Daarnaast is het mogelijk om mee te doen in herstelwerkgroepen waar je in groepsverband aan jezelf gaat werken. Je krijgt dan de ruimte om meer naar eigen mogelijkheden te werken. Dit gaat uit van een samenwerkingsproject Herstel en Participatie vanuit Kernkracht!
 • Gericht op maatschappelijke participatie:

  Hierbij ga je jezelf meer richten op het meewerken binnen Het Bruisnest. Je kunt kiezen om in één van de werkgebieden mee te werken en daarin ervaring op te doen en op die manier weer zelfvertrouwen krijgen wat weer mogelijkheden biedt om te groeien naar het maatschappelijk herstel en weer deel kan nemen in de maatschappij door b.v. weer te gaan werken. In deze fase kan er ook gewerkt worden in een leer-werkplek die wij voor je zoeken.
 • Gericht op maatschappelijke participatie naar werk:

  Als iemand zover is om richting werk te gaan, dan hebben we het over een betaalde baan. Sollicitatietraining en werkveldoriëntatie kunnen dan tot de mogelijkheden behoren.

Belangrijke kernwaarden van Het Bruisnest

Meedoen bij Het Bruisnest houdt in dat je meewerkt aan een werk gestuurde dag. Binnen de werkgebieden is een bepaalde structuur waarvan verwacht wordt dat iedereen zich daaraan houdt. Daarnaast is er elke dag om 10.00u een dagopening waarbij we taken verdelen en er worden mededelingen verteld vanuit het coördinatieteam.

Binnen Het Bruisnest werken we op basis van vertrouwen. De gelijkwaardigheid is voor ons uitgangspunt en een ieder heeft evenveel inbreng en mag met nieuwe initiatieven komen. Wij zijn gericht op de sociale inclusie, wat wil zeggen dat iedereen meedoet en meetelt.  Ook verwachten wij wederzijds respect en spreken elkaar daar ook op aan.

Wij willen graag de vrijwilliger verantwoordelijkheden  geven. Dit ontstaat vooral in de werkgebieden of denk aan het openen en sluiten van Het Bruisnest, het doen van de financiën etc. Daarnaast denken we in mogelijkheden en zien geen beren op de weg. Als iemand iets wil organiseren zorgen wij ervoor dat het mogelijk gemaakt kan worden.

Het is belangrijk dat een ieder in een vertrouwde omgeving zich kan ontwikkelen. Daarnaast vooral de verbinding naar de samenleving leggen door diensten aan te bieden voor mensen in de verschillende wijken van Gouda.

Ruimte voor bezoeker

Bij ons centrum is werkelijk iedereen welkom: wij werken niet op indicatie en iedereen mag binnen lopen wanneer hij daar behoete aan heeft. Uiteraard ondervinden ook wij daar nu wel belemmeringen in als gevolg van de coronamaatregelen. Maar ook nu doen we wat we kunnen, en kijken we naar de mogelijkheden in plaats van stil te blijven staan bij wat er allemaal niet kan.

We hebben bezoekers die enkel komen voor een kop koffie, gebruik van lunch of warme maaltijd, het gebruik van een computer of sociaal contact. De bezoeker kan ook deelnemen aan, aangeboden activiteiten zoals creatief, spelletjes of andere georganiseerde activiteiten.

Voorwaarden voor inclusie zijn wat ons betreft

 • Mede-eigenaarschap en co-creatie,

We creëren samen wat we willen doen, vanuit de wensen en behoeften van de vrijwilligers. We werken dus dialooggestuurd of vraaggericht.
Het is dus vanaf het vertrekpunt al een gezamenlijk proces waarbij iedereen een gelijkwaardige positie heeft. Hierdoor ontstaat ook een gevoel van eigenaarschap bij de vrijwilligers, groeit hun zelfvertrouwen en wordt de eigen kracht bevorderd.

 •  (Zelf)stigma doorbreken,
 1. Zelfstigma: mensen laten ervaren wat zij kunnen, en vooroordelen wegnemen over psychische kwetsbaarheid.
 2. Stigma’s doorbreken in de samenleving als geheel:
  Bijvoorbeeld met ons radioprogramma “Radio Totaal Normaal”‘,
  Door het creëren van leerwerkplekken bij ondernemers en door contact te zoeken met  potentiële werkgevers,
  Maar ook door ons te laten zien in de lokale samenleving en het contact met andere inwoners te bevorderen,
 • Maatschappelijke participatie en re-integratie,

Door het opdoen van die positieve ervaringen en het inzetten van eigen kracht groeit het zelfvertrouwen en ontstaan er daar vanuit weer kansen om naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving.
Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om mee te doen naar vermogen en zelf keuzes kunnen maken over het invullen en vormgeven van hun leven.

We kijken dus ook: wat lukt er nu voor jou? Op dit moment?
En: waar wil je uiteindelijk naartoe?
Wat heb je nodig om daar te komen?

Wij vinden dat iedereen een positie moet kunnen innemen in onze samenleving en dat iedereen het recht heeft om zijn stem te laten horen. Daarbij is het onze taak om te kijken wat mensen daarvoor nodig hebben.

Hoe verloopt het traject binnen Het Bruisnest

 • Vrijwilligers komen voor een intake.
 • Start in een werkgebied waar de vrijwilliger zich in wil ontwikkelen.
 • Maatwerk geven aan de vrijwilliger (wat voor begeleiding is er nodig)
 • Of een nieuw initiatief opzetten.
 • Na twee maanden evaluatie
 • Leerontwikkelingsplan wordt opgesteld. Hierin wordt meegenomen:
  • Weerbaarheidstraining
  • Sollicitatietraining
  • Opleiding
  • Leefgebiedenwijzer
  • Leer-werkplek buiten Het Bruisnest
  • Betaalde baan

Samenwerking met partners

Het Bruisnest staat op de kaart! Binnen een netwerk van verwijzers, zorgpartners, ambulante begeleiders, begeleiders binnen woonvormen etc, maar ook het sociaal team, de gemeente en het UWV zijn de lijnen naar en van Het Bruisnest niet meer weg te denken.  Deze lijnen versterken zich elke dag en we staan op gelijkwaardige basis met instellingen die al naam hebben gemaakt met hun aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuningsvormen.

Het Bruisnest is niet meer weg te denken en heeft bewezen dat het werken voor en door vrijwilligers vele deuren kan openen. We willen staan voor het behalen van optimale resultaten ten behoeve van alle vrijwilligers zonder te hoeven wedijveren, concurreren, of op irreële beloftes onze naam waar te maken.

“Het Bruisnest ‘waar kwaliteiten zich verbinden”

Facebook
Twitter
YouTube